Åpenhetsloven

Lomundal Transport AS sin oppfølging og sine retningslinjer ifm. de krav som åpenhetsloven stiller.

Innledningen til Åpenhetsloven sier;

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I utøvelsen av våre leveranser og tjenester skal Lomundal Transport AS etablere rutiner som aktsomt følger opp våre egne og våre leverandørers grunnleggende respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi vil i den forbindelse kartlegge vår egen virksomhet, våre leverandører og forretningspartnere, for å identifisere mulig risiko i forhold til brudd på grunnleggende menneskerettigheter, manglende arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, og anstendige arbeidsforhold .

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966.

Helse, Miljø og Sikkerhet er en del av dette arbeidet, som vi følger opp aktivt i våre egen virksomhet. Dette for å sikre gode arbeidsforhold, som sikrer et godt samspill og gode holdninger med og hos våre ansatte. Dette videreføres i samhandlingen med våre leverandører og forretningspartnere, og er en del av vårt forretningssamarbeid. Avvik og rapporter som ikke oppfyller disse HMS kravene, vil bli fulgt opp.

Lomundal Transport AS har et aktivt forhold til FN bærekraftsmål, og har selv en plan for hvordan vi vil være en bidragsyter for å nå de nasjonal målene. Dette i en bransje som lever av leveranse av logistikktjenester langs veien. Vi vil i den sammenheng også vurdere og kartlegge hvordan vi kan påvirke leverandører i den varekjeden, vi selv er en del av.

Lomundal Transport AS vil i sin kontakt med forretningspartnere og leverandører, gjennom sin samhandling og markedsføring, innarbeide hvordan vi følger opp og etterlever åpenhetsloven. Der vil vi vektlegge åpenhetslovens formål og krav til virksomhetene.

Styret i Lomundal Transport AS

 

Mer informasjon? Ta kontakt med oss.